Algemene voorwaarden Change Your Rhythm

 Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • a. Opdrachtnemer: Change Your Rhythm, onderdeel van maatschap Dance to the People, gevestigd Aquamarijnlaan 198, 3523 EN te Utrecht, KvK-nummer 65080378.

  • b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of deelnemer met wie Change Your Rhythm in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of is aangegaan, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden.

  • c. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever geleverde diensten waaronder workshops, training, danseducatie, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering en consultancy trajecten, alsmede alle andere ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Niet alleen Opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de Opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk afgewezen.

 4. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 6. Aanvullende dan wel van deze algemene bepalingen afwijkende bepaling(en) mogen niet ten nadele van Opdrachtnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen .

Artikel 3 – Offerte

 1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.

 2. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

 3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

 4. In een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, worden apart gespecificeerd, tenzij anders aangegeven.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Tot stand komen van een overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de Opdrachtgever een door Opdrachtnemer uitgevaardigd aanbod of offerte met bijbehorende voorwaarden heeft aanvaard en de daaropvolgende opdrachtbevestiging door beide partijen schriftelijk is bevestigd en/of ondertekend.

 2. Indien geen offerte is afgegeven komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging en/of ondertekening van de opdrachtbevestiging door beide partijen.

 3. Wanneer Opdrachtgever voorgaande nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of opdrachtbevestiging als overeengekomen en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 4. Hetgeen bepaald in de voorgaande artikelen is van toepassing op zowel schriftelijke overeenkomsten en offertes alsmede overeenkomsten en offertes die tot stand komen of uitgevaardigd zijn via de elektronische weg.

 5. De Opdrachtgever die aangemerkt kan worden als consument heeft een bedenktijd van 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst. Uitgezonderd zijn de overeenkomsten die binnen 14 dagen voor de feitelijke start van de dienst overeengekomen zijn, in welk geval geen bedenktijd meer van toepassing is. De Opdrachtgever die wil afzien van de diensten van Opdrachtnemer dient schriftelijk of per e-mail bij Opdrachtnemer aan te geven af te zien van de opdracht.

 6. De overeenkomst is tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen, ongeacht of de Opdrachtgever (nader) te kennen heeft gegeven dat de aan de opdracht verbonden kosten door een andere organisatie of natuurlijke persoon zullen worden voldaan, c.q. dat de facturering voor de dienst op naam van een andere organisatie of natuurlijke persoon dient te worden gesteld.

Artikel 5 – Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal in het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.

 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.

 6. Indien door Opdrachtnemer, of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. Is voor de uitvoering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6 – Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

 2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om pas uitvoering te geven aan de gewijzigde overeenkomst nadat daarvoor akkoord is gegeven door Opdrachtgever en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en eventuele andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Annulering of tussentijdse opzegging overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:

  • a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  • b. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

  • c. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

  • d. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 2. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan de invloed van Opdrachtnemer onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden.

 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 4. Annulering door de Opdrachtgever is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Zie verder artikel 8.4.

 5. Tussentijdse annulering na aanvang van de dienst is niet mogelijk. In dat geval blijft het gehele factuurbedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

 6. Indien Opdrachtgever tot annulering of opzegging overgaat, is Opdrachtnemer op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge daarvan op enigerlei wijze ontstaan.

 7. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de Opdrachtgever voorkeuren waaronder voorkeursdata, maar behoudt zich het recht de diensten bij onvoldoende deelname of in geval van andere onvoorziene situaties te wijzigen dan wel te annuleren. De opdrachtgever zal van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer zal in dat geval zo spoedig mogelijk een passende oplossing aanbieden.

 8. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond op te zeggen danwel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 – Kosten wijziging en annulering

 1. Wijzigen van de aanvangsdatum is mogelijk indien de nieuwe aanvangsdatum valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum. Indien door toedoen van Opdrachtgever de uitvoering van een dienst voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt gewijzigd is Opdrachtgever de hierna te noemen uitvoeringskosten en overige kosten verschuldigd.

 2. Wijzigingen in data van de uitvoering van een dienst waarbij de nieuwe aanvangsdatum valt binnen 13 weken van de oorspronkelijke datum:

  • a. Uitvoeringskosten:

   • I. Wijzigingen tot 15 dagen voor aanvangsdatum: € 150 administratiekosten per (deel)opdracht.

   • II. Wijziging gelijk aan of korter dan 15 dagen en langer dan 10 dagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaal tarief.

   • III. Wijzigingen gelijk aan of korter dan 10 dagen voor aanvangsdatum: 75% van het voor de (deel)opdracht overeengekomen totaal tarief.

  • b. Overige kosten:

   • I. Alle door de Opdrachtnemer reeds gemaakte externe kosten (waaronder huur van accommodaties en audiovisuele hulpmiddelen, coaches, sprekers): 100%.

 3. Wijzigingen in data van uitvoering waarbij de nieuwe datum valt na 13 weken van de oorspronkelijke datum worden beschouwd als annulering. Bij annulering van gewijzigde data wordt gerekend met de oorspronkelijke uitvoeringsdata.

 4. Annulering door Opdrachtgever uit de publieke sector van een Dienst:

  • a. Annulering:

   • I. Annulering gelijk aan of korter dan 30 dagen en langer dan 7 dagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de Diensten overeengekomen totaal tarief.

   • II. Annulering gelijk aan of korter dan 7 dagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de Diensten overeengekomen totaal tarief.

 5. Annulering door Opdrachtgever uit de semi-publieke en private sector van een Dienst:

  • a. Annulering:

   • I. Annulering gelijk aan of korter dan 30 dagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de Diensten overeengekomen totaal tarief.

Artikel 9 – Betaling

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met Opdrachtgever, mag Opdrachtnemer de overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven.

 3. Alle betalingen dienen te worden voldaan zonder aftrek, verrekening of opschorting. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 4. Wanneer Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de Opdrachtgever vanaf de vervaldatum wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen.

 Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor letsel, materiële-, immateriële- en of vermogensschade direct of indirect verbonden aan de geleverde diensten van Opdrachtnemer, tenzij de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van opzet of van grove schuld van Opdrachtnemer.

 2. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Opdrachtgever dient eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s van zichzelf of de deelnemers bij aanmelding te vermelden en bij aanvang van de dienst door te geven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

 5. Enig recht van Opdrachtgever op schadevergoeding ontstaat alleen indien Opdrachtgever binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer in gebreke is gesteld. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien de schade niet binnen de termijn van veertien dagen aan Opdrachtnemer ter kennis is gebracht, komt deze niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 7. In afwijking van hetgeen in lid 6 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde factuurbedrag.

 8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die een gevolg zijn van, c.q. die verband houden met een schending van de bepalingen van deze algemene voorwaarden door de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal in dat geval door de Opdrachtgever volledig schadeloos worden gesteld voor alle kosten, schaden en interesten die voor Opdrachtnemer en de voor haar werkzame personen mochten ontstaan, met inbegrip van de volledige juridische kosten.

Artikel 11 - Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer ook begrepen een al dan niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever. Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan Opdrachtnemer en alle andere informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

 2. Gevoerde gesprekken binnen het kader van de Diensten worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld door de Opdrachtnemer. Over de inhoud van deze gesprekken zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor is gegeven.

 3. Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Artikel 13 – Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot de door Opdrachtnemer uitgegeven en beschikbaar gestelde stukken, zoals rapporten, adviezen etc. waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer.

 2. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de afgenomen dienst worden door Opdrachtnemer voorbehouden.

 3. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, etc. en/of overige gegevens en/of concepten en/of gedeelten van de verleende dienst zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

 4. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 – Vervanging trainer en/of locatie

 1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, die door hem met de uitvoering van de diensten zijn belast, te vervangen door andere trainers en gebruik te maken van andere locaties dan oorspronkelijk vermeld.

Artikel 15 – Klachten en Geschillen

 1. Eventuele klachten moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de dag waarop de klacht is ontdekt of ontstaan, bij gebreke waarvan een eventuele klacht niet meer in behandeling behoeft te worden genomen en de Opdrachtgever geacht wordt de uitvoering van de overeenkomst te hebben goedgekeurd.

 2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen overeen dat zij zich inspannen om klachten en geschillen in onderling overleg te beslechten.

 3. Alle overeenkomsten Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

 4. Alle geschillen welke tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 16 – Geldigheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 15 april 2017.

Aldus opnieuw vastgesteld, 15 april 2017